Dzisiaj jest roda 24 lipiec 2019 r. www.Jarota.pl   Jan Jarota powołany do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łomży

Uchwałą Nr 336/XXXVIII/13 z dnia 29 maja 2013 r. radni Miasta Łomży powołali radnego Jana Jarotę na członka Komisji Rewizyjnej. Rada Miasta Łomży kontroluje działalność Prezydenta Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych przy pomocy powołanej w tym celu Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu miasta i występuje z wnioskiem do Rady Miasta Łomży w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Prezydentowi Miasta. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta z przyczyn innych niż nieudzielanie Prezydentowi absolutorium. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę Miasta Łomży w zakresie kontroli.

Poniżej treść uchwały Rady Miasta Łomży:

UCHWAŁA NR 336/XXXVIII/13 z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łomży

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138,poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i  Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157 poz.1241; z 2010 r.Nr 28 poz.142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 oraz Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz.567; z 2013 r.poz. 153)   Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 3/II/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14 grudnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały cyfrę 6 zastępuje się cyfrą 8 .

2. W § 2 dodaje się podpunkt 7 w brzmieniu: „7) Jan Jarota – członek Komisji”, 8) Andrzej Grzymała – członek Komisji”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.powrót / następny